بررسی تطبیقی صفات خبری خداوند از دیدگاه امام ماتریدی و ابن تیمیه
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : صدرالدین ایماتف