معرفت شناسی از دیدگاه ابن سینا و مولوی کُرد
40 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : جوتیار