تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1386 
حقوق 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
فوق لیسانس 
1385 
فلسفه اسلامی 
مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) 
17.67 
دکترا 
1393 
فلسفه اسلامی 
مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)  
19.00