سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع دانشگاهیان افغانستان 
مسئول واحد فرهنگى 
2003/09/23 
2005/06/21 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
مجمع دانشجویان افغانستان 
مدیر مسئول مجله فصل جدید 
2003/03/21 
2005/09/23 
اجرائی 
همکاری 
کانون دانشجویان کاشان 
سردبیر نشریه کلکین 
2003/03/21 
2004/03/20 
اجرائی علمی 
همکاری 
کانون دانشجویان کاشان 
عضو هیات تحریریه راستی 
2004/03/20 
2005/03/21 
علمی فرهنگی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
مسئول واحد فرهنگی انجمن طلاب 
2005/09/23 
2007/06/21 
اجرائی فرهنگی 
تدریس 
گرگان 
استاد 
2009/08/25 
ادامه دارد 
فلسفه، منطق، عرفان، فرق و مذاهب، شیعه شناسی، روش تحقیق