سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
گرگان 
استاد 
1388/06/03 
ادامه دارد 
فلسفه، منطق، عرفان، فرق و مذاهب، شیعه شناسی، روش تحقیق 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
مسئول واحد فرهنگی انجمن طلاب 
1384/07/01 
1386/03/31 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
کانون دانشجویان کاشان 
عضو هیات تحریریه راستی 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی فرهنگی 
همکاری 
کانون دانشجویان کاشان 
سردبیر نشریه کلکین 
1382/01/01 
1383/01/01 
اجرائی علمی 
همکاری 
مجمع دانشجویان افغانستان 
مدیر مسئول مجله فصل جدید 
1382/01/01 
1384/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مجمع دانشگاهیان افغانستان 
مسئول واحد فرهنگى 
1382/07/01 
1384/03/31 
اجرائی فرهنگی